უზენაესი სასამართლოს აპარატი

მართლმსაჯულების დაუბრკოლებლად განხორციელების, სასამართლო პრაქტიკის შესწავლისა და განზოგადების, სასამართლო სტატისტიკის ანალიზის, აგრეთვე სასამართლოს სხვა საქმიანობის უზრუნველყოფის მიზნით საქართველოს საერთო სასამართლოებში მოქმედებენ სასამართლოთა აპარატები.

სასამართლოს აპარატის ორგანიზაციულ ხელმძღვანელობას ახორციელებს სასამართლოს მენეჯერი საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ასევე, საჭიროების შემთხვევაში, სასამართლოს თავმჯდომარის მიერ განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში.
უზენაესი სასამართლოს აპარატის სტრუქტურა და სტრუქტურული ქვედანაყოფების საქმიანობის წესი განისაზღვრება უზენაესი სასამართლოს აპარატის რეგლამენტით, რომელსაც ამტკიცებს უზენაესი სასამართლოს პლენუმი.

  • უზენაესი სასამართლოს აპარატის თანამშრომლებთან საკონტაქტო ნომრები
სახელი, გვარი თანამდებობა/ კატეგორია ტელეფონი შიდა ტელეფონი
მმართველი საბჭო
აკაკი მაისურაძე პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - სასამართლოს მენეჯერი  2 93-47-22 2 43
ლია ყიფიანი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე - სამართლებრივი მხარდაჭერის ხელმძღვანელი 2 99-06-28 3 88
ანა შალამბერიძე პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე - კომუნიკაციისა და კოორდინაციის ხელმძღვანელი 2 98-51-77  
გიორგი გეგელია უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მისაღები 2 98-21-01 2 74
თეა გულედანი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის მისაღები 2 93-52-68 3 42

 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება
სახელი,  გვარი თანამდებობა/კატეგორია ტელეფონი შიდა ტელეფონი
ქეთევან საგინაშვილი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი 2 98-20-85 2 67
ეკა გოგიჩაიშვილი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - კანცელარიის უფროსი 2 99-70-01 2 75
ზვიად ხუჯაძე მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - მოქალაქეთა მისაღების უფროსი 2 93-12-62 3 99
ნოდარ ბერიძე პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - სამართლებრივი უზრუნველყოფის მთავარი კონსულტანტი 2 99-70-01 2 75
ნინო ბაგაშვილი  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - სამართლებრივი უზრუნველყოფის  მთავარი კონსულტანტი 2 99-70-1 2 75
      

 

ხარისხის მართვის განყოფილება
სახელი,  გვარი თანამდებობა/კატეგორია ტელეფონი შიდა ტელეფონი
ლია მელაშვილი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ხარისხის მართვის განყოფილების უფროსი 2 98-51-77 3 15
ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების განყოფილება
სახელი,  გვარი თანამდებობა/კატეგორია ტელეფონი შიდა ტელეფონი
შორენა კობახიძე მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი 2 99-02-86 2 93
საფინანსო-სამეურნეო განყოფილება
სახელი,  გვარი თანამდებობა/კატეგორია ტელეფონი შიდა ტელეფონი
ნოდარ გვადიბაძე მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი 2 92-18-35 2 27
ქეთევან კაკაურიძე მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - მთავარი ბუღალტერი 2 98-20-91 3 92
საგამომცემლო სექტორი
სახელი,  გვარი თანამდებობა/კატეგორია ტელეფონი შიდა ტელეფონი
მარიკა მაღალაშვილი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - საგამომცემლო სექტორის მთავარი კონსულტანტი 2 98-20-75 3 22
არქივი
სახელი,  გვარი თანამდებობა/კატეგორია ტელეფონი შიდა ტელეფონი
ნინო სუჯაშვილი მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - კონსულტანტი  2 98-20-78 2 73
ანალიტიკური განყოფილება
სახელი,  გვარი თანამდებობა/კატეგორია ტელეფონი შიდა ტელეფონი
მარინე კვაჭაძე მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ანალიტიკური განყოფილების უფროსი 2 98-20-77  3 87
ეკა მამალაძე  ადამიანის უფლებათა ცენტრის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მთავარი კონსულტანტი  2 98-51-72 2 66
ნათია ჯუღელი კვლევისა და ანალიზის ცენტრის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მთავარი კონსულტანტი 2 98-51-72 2 94
ელენე ღვინჯილია კვლევისა და ანალიზის ცენტრის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - უფროსი კონსულტანტი 2 98-51-72 2 94
გულიკო მჭედლიშვილი კვლევისა და ანალიზის ცენტრის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - უფროსი კონსულტანტი 2 98-51-72 2 94
 სტატისტიკის სექტორი 
სახელი,  გვარი თანამდებობა/კატეგორია ტელეფონი შიდა ტელეფონი
ლია მჭედლიშვილი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - სტატისტიკის სექტორის უფროსი 2 93-44-87  3 24
მაია გარსიძე პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -მთავარი კონსულტანტი 2 93-44-87 3 24
ნათია მახაჭაშვილი მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -  კონსულტანტი 2 93-44-87 3 24
ეროვნული სასამართლო პრაქტიკის შესწავლისა და განზოგადების განყოფილება
სახელი,  გვარი თანამდებობა/კატეგორია ტელეფონი შიდა ტელეფონი
სანდრო ჯორბენაძე მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ეროვნული სასამართლო პრაქტიკის შესწავლისა და განზოგადების განყოფილების უფროსი 2 99-04-18 2 42
რუსუდან ჭანტურიძე პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მთავარი კონსულტანტი 2 99-71-34 3 91
ლიანა ლომიძე პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მთავარი კონსულტანტი 2 99-72-23 2 25

პლენუმისა და დიდი პალატის სამდივნო
სახელი,  გვარი თანამდებობა/კატეგორია ტელეფონი შიდა ტელეფონი
გულიკო ორთოიძე მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - სამდივნოს უფროსი 2 93-42-76 2 34

 სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის სამდივნო
სახელი,  გვარი თანამდებობა/კატეგორია ტელეფონი შიდა ტელეფონი
ნინო შონია მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - სამდივნოს უფროსი 2 99-03-42 2 30
გიორგი მაჭავარიანი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - მწერალი თანაშემწე 2 99-85-07 3 35
ნინო ჯოჯუა 2 98-20-89  3 97
იოსებ მარგებაძე 2 93-45-16 3 62
ხათუნა გოგაშვილი 2 98-20-89 3 97
მაია ბებია 2 98-20-98 2 45
მარიამ მითაიშვილი 2 93-57-41 2 38
თამთა საჯაია 2 98-20-89 3 97
სოფიკო გოგელია პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - თანაშემწე 2 93-33-59 3 71
თეა ფერაძე 2 93-33-59 3 71
შორენა მჭედლიშვილი 2 98-20-98 2 45
გიორგი შალამბერიძე 2 99-96-23 3 61
ვანო გენებაშვილი  2 93-57-41 2 38
თინათინ წერეთელი 2 99-96-23 3 61
ლია კახუაშვილი მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მთავარი სპეციალისტი 2 99-06-80 2 89
ნათია ქუმსიაშვილი 2 99-06-80 2 89
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის სამდივნო
სახელი,  გვარი თანამდებობა/კატეგორია ტელეფონი შიდა ტელეფონი
გიორგი გეგელია მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - სამდივნოს უფროსი 2 99-92-67 2 92
ხატია ბერიკაშვილი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - მწერალი თანაშემწე 2 99-92-65 3 41
მარიამ ოზიაშვილი 2 93-48-57  2 86
ეკატერინე მეტრეველი 2 98-20-94 2 63
ხვარამზე ცერცვაძე 2 99-62-39 3 13
ლია ქემოკლიძე 2 92-34-90 2 61
ნინო გოგატიშვილი 2 93-48-57 2 86
სალომე კვერღელიძე 2 98-21-05 2 79
მაკა დარჯანია პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - თანაშემწე 2 92-18-27 2 99
სალომე გიორგაძე 2 99-92-65 3 41
მანანა ლაბაური 2 92-18-27 2 99
ანა ბროლაძე 2 99-62-39 3 13
ნინო კოშკაძე 2 93-48-57 2 86
  რეფერენტი 2 99-04-17 3 49
მარიამ ზარიძე 2 99-04-17 3 49

 

სამოქალაქო საქმეთა პალატის სამდივნო
სახელი,  გვარი თანამდებობა/კატეგორია ტელეფონი შიდა ტელეფონი
თეა თავხელიძე  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - სამდივნოს უფროსი 2 93-34-78 2 44
ილონა გაგუა  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - მწერალი თანაშემწე 2 99-04-45 3 94
მარიკა წულაძე  2 99-78-30 2 46
ნათია ქემერტელიძე 2 98-20-87 3 45
გიგა ბლიაძე 2 99-85-97 3 67
ირინე როყვა 2 99-04-45  3 94
ხატია ხატიაშვილი  2 93-33-26 2 24
სალომე შენგელია  2 93-42-85 3 33
ია გოლეთიანი 2 99-84-03 2 46
ნათია შარიქაძე 2 98-20-87 3 45
ნინო ჩაკვეტაძე 2 99-84-03 2 46
ანნა ყიზილაშვილი ფუნქც.შემსრულებელი   2 24
ირაკლი კალანდაძე ფუნქც.შემსრულებელი 2 93-42-85 3 33
ნათია კარანაძე პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - თანაშემწე 2 99-04-45  3 94
შორენა ღირსიაშვილი 2 99-04-45 3 94
მარიამ ქაშიაშვილი 2 99-85-97 3 67
გულიკო დოიჯაშვილი 2 99-85-97 3 67
მარიამ სულაბერიძე 2 93-42-85 3 33
თამთა ქაშიბაძე 2 98-20-97 3 29
ხატია გელოვანი მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მთავარი სპეციალისტი 2 93-63-27 3 11
ლალი ოქრუაძე 2 93-63-27 3 11
საკვალიფიკაციო პალატის სამდივნო
სახელი,  გვარი თანამდებობა/კატეგორია ტელეფონი შიდა ტელეფონი
ნანა თხელიძე პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მთავარი კონსულტანტი 2 99-65-25 3 36
სადისციპლინო პალატის სამდივნო
სახელი,  გვარი თანამდებობა/კატეგორია ტელეფონი შიდა ტელეფონი
მაია გუგავა პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მთავარი კონსულტანტი 2 99-65-25 3 36
დონორებთან არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილება
სახელი,  გვარი თანამდებობა/კატეგორია ტელეფონი შიდა ტელეფონი
თინათინ ტყეშელიაძე მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი 2 98-51-77  
პროტოკოლის განყოფილება
სახელი,  გვარი თანამდებობა/კატეგორია ტელეფონი შიდა ტელეფონი
მაკა ტუფურია მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი 2 93-49-28 2 77
თამარ მაზმიშვილი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - უფროსი კონსულტანტი 2 93-49-28 2 77
ნინო ჯიქია მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მთავარი სპეციალისტი 2 93-49-28 2 77

 

მედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობა
სახელი,  გვარი თანამდებობა/კატეგორია ტელეფონი შიდა ტელეფონი
ხათუნა ჩარკვიანი მედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მთავარი კონსულტანტი 2 93-23-08 3 19
ბიბლიოთეკა
სახელი,  გვარი თანამდებობა/კატეგორია ტელეფონი შიდა ტელეფონი
მარინა ცისკარაშვილი კონსულტანტი  2 93-15-47 3 83

 

ივლისი 2020

  • Previous month
  • Next month
ივლისი 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

banermuz

სახელმწიფო ბაჟის გამოთვლის პროგრამა

sajaro

tamashi

Tour

saqartvelossasamartloebi